onsdag 29 juni 2016

Tillämpad övning

Vår nu pågående slutövning är tillämpad, om än inte alls på samma sätt som KFÖ 2014. Det betyder att vi övar inom ramen för ett scenario och att vi får order från högre chef (alltså inte från övningsledare). Min personliga förmåga som soldat har utvecklats en hel del sedan GU i Flottan då vi inte kom längre än att gå skyddsvakt på kaj. Nu agerar vi i vissa lägen nästan som spaningssoldater.


Övningen är även tillämpad på så vis att det blir en hel del väntan på oplats.

tisdag 28 juni 2016

Chefer under utbildning

Till skillnad från under tidigare värnpliktsutbildning har alla rekryterna under pågående befattningsutbildning samma utbildningslängd. Under utbildningens (inklusive GMU) gång har ett större antal soldater på olika sätt varit chefer (dagelev mm) och det är inte så att vissa är uttagna som KB/PB/GB som det var under min GU. Det här gör att många soldater får prova/prövas som chefer, vilket är nyttigt. Samtidigt har jag en känsla av att det kan leda till en relativisering av chefsskapet. Om du är chef över mig i morgon men jag vet att jag kommer att vara chef över dig i morgon så tar jag kanske inte dina instruktioner lika allvarligt. Att lyda order, även om chefen inte är den bäste, är något av en militär grundkompetens. Nu, och under tidigare skjutvecka, har vi fasta chefer och jag upplever att det ger stabilitet och trygghet.

måndag 27 juni 2016

Nyttigt studiebesök hos SKER-operatören

Inför veckans avslutande övning hade vi idag gemensamma torrskjutningar med SKER-operatörerna. Genom att följa vad operatören gör i SKER, skjutelementräknaren, vid olika eldkommandon fick vi ökad förståelse för vad som händer på bplatsen och vilken tid som krävs för olika typer av skjutningar. Detta gäller speciellt för tidsskjutningar exemplevis när understödd chef vill nedhälla fienden under begränsad tid. Då kan eldledaren kommendera 1 (1-3) lag/minut (varje pjäs skjuter då 1-3 skott varje minut) och för att få spridning över tid måste SKER-operatören då ge manuella kommandon till pjäserna. SKER-operatören måste i sin tur ha förståelse för hela systemet från ammunitionsgrupp till eldledningsgrupp.

Även om pjäskonstruktionen är gammal så innebär SKER en stor förändring i förhållande till de äldre  reglementena från 1985 men även annat har förändrats. I helgen var vi bjudna på middag hos gamla bekanta och först nu fick jag veta att mannen i huset var utbildad eldledningsgruppchef. Han berättade att på den tiden (60/70-tal) fick eldledarna öva på en terrängmodell gjord av hönsnät. Instruktören markerade brisader genom att gå under nätet och blåsa ut krita! Tydligen hade de värnpliktiga upptäckt att ju sämre de sköt (vilket alltså krävde mer eldreglering) desto sämre röst fick instruktören. Det hade varit intressant att testa detta även om bekämpningssimulatorn är en bra ersättare.

onsdag 22 juni 2016

Två veckor kvar

De första intensiva åtta veckorna har gått fort och nu är jag hemma för en längre helgledighet. Efter midsommarhelgen väntar en slutövning och nu är jag övertygad om att vi kommer att klara av att lösa våra uppgifter; både som eldledningsgrupp och som granatkastarpluton. Vad slutövningen kommer att innebära för oss har vi inte fått veta men gissningsvis blir det en mer tillämpad övning jämfört med skjutveckan.

tisdag 21 juni 2016

Skydd av flygbas

Jag har länge fascinerats av det svenska systemet med krigsflygbaser och 2014 övade vi i Dalabataljonen framgångsrikt skydd av flygbas på det gamla krigsflyfältet Tallhed. Den avslutande övningen i bekämpningssimulatorn i Kvarn var att understödja ett förstärkt kompani som skyddade den gamla flygbasen Heden mot en på marken framryckande fiende. Det var en svår uppgift men vi fick relativt lång tid för att förbereda och föredra eldplan, UP-system, eskivor, olater mm. I de första grundövningarna i simulatorn var det mycket kort tid för förberedelser men det gjorde att vi hann med många genomföranden. När vi nu i stället la mer tid innan blev det inte så mycket skjutet på en dag men det blev betydligt mer realistiskt. Fienden anföll först i dagsljus och senare i mörker och då fick vi både belysa och bekämpa. Huvuddelen av skjutningarna skedde med eldobservatör och det är nog också realistiskt vid en sådan uppgift. Övningen gick bra och ledde till en ökad förståelse av många delar. En sådan del är pjäsernas utgångsställning i sida (US). Med en viss US kan pjäserna skjuta i en sektor och det tar tid att ändra US och rikta in pjäserna mot en annan sektor.

måndag 20 juni 2016

Eldplan Mjölner

Idag har vi gått vidare och planlagt och genomfört flera eldöverfall med indirekt eld. Utifrån understödd kompanichefs stridsplan har vi utarbetat en eldplan med uppgifter om de olika momenten i den planlagda striden. Först nedkämpar 2. egrupp fiendens tätpluton vid mineringen och därefter nedkämpar 1. egrupp de mjuka fordonen i kön osv. Även om fienden inte sedan agerad exakt så som vi utgått ifrån så är planen ett bra stöd. Vid vissa av skjutningarna använde vi eldobservatör eftersom vi själva inte kunde observera målen/elden. Upplägget på utbildningen med först grundövningar i beksim, därefter skarpa grundövningar och nu mer realistiska tillämpade övningar i beksim har varit mycket bra och efter slutövningen ser jag fram emot att öva med Dalabataljonen och dess granatkastarpluton.

Dagen avslutades liksom gårdagen med fys. Först sprang vi milen och gårdagens 72 minuter orientering kändes i benen men efter 6-7 km började det flyta på bättre och jag avslutade på 54:03. Därefter en timmes badminton i fysborgen.

söndag 19 juni 2016

Kompartgrp

Idag har vi övat att skjuta med eldobservatör. Detta tillämpas när eldledaren inte själv kan observera målet. När eldledningsgruppen är underställd ett hemvärnskompani kan detta ses som det vanligaste typfallet. Eldledningsgruppen är då samgrupperad med kompaniledningen och när någon pluton har behov av indirekt eld kan exempelvis plutonchefen (stf) fungera som eldobservatör åt eldledaren. Om  elden inte ligger rätt vid första eldöppnande får eldobservatören förklara för eldledaren hur elden ska flyttas och sedan ger eldledaren i sin tur eldregleringskommando åt skjutande förband. Till skillnad från när egruppen ligger på oplats blir säkerhetsavstånd för egna förband extremt viktigt. Vi övade även ett antal scenarion där hemvärnsbataljon fördröjer/anfaller och då gäller det för eldledaren att kunna hålla många bollar (granater) i luften.

Dagen avslutades med egen fys och för min del blev det månadens långa orienteringsbana. Den var 6,9 km och trots att jag gjorde några bommar vid kontrolltagning sprang jag på 72:35 dvs 10:30/km.Kontroll 39, stenen, som jag spikade!