måndag 13 juni 2016

Hvgrkplut, ett komplett system

Tidningen Hemvärnet 3-2016 innehåller mycket information om hemvärnsgranatkastarplutonen, bland annat ett förslag på organisation. Plutonen är stor med 53 befattningar men av dessa ingår 36 i själva plutonen som består av chefsgrupp, rekognoseringsgrupp, pjäsgrupper (3) samt ammunitionsgrupp. Dessutom ingår en bekämpningsledningsgrupp med bekämpningschef (bataljonsartillerichef), två eldsignalledare och två esignalister. Denna grupp skulle ha kunnat ingå i bataljonsledningen men genom att hvgrkplut ska kunna underställas annan bataljon ingår den istället i hemvärnsgranatkastarplutonen. Hvgrkplut innehåller även två eldledningsgrupper med vardera sex soldater. Dessa kan på motsvarande sätt underställas hemvärnskompanier och kan då fungera som kompaniartillerigrupper. Egrupperna kan givetvis även agera självständigt från oplats (vilket är vad vi får öva, i brist på övningskompani). Ifall en hvgrkplut omgrupperas och underställs annan bataljon kommer alltså ett komplett system som utöver skjutande förband innehåller grupper som gör det möjligt för staber på bataljons- och kompaninivå att leda indirekt eld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar