tisdag 5 april 2022

Cutting the Gordian knot that binds the UN Security Council

 As a former sailor I don't like cheating when it comes to tie up a knot. However, Alexander the great is still remembered for using his sword to cut the Gordian knot - famous as the most tight and intricate knot of ancient times.

Today the world is in despair  because the United Nations and it's Security Council seems to be tied with an equally hard knot; the veto of Russia - the perpetrator state that has thrown the world into war by attacking its neighbor Ukraine. It is the Security Council that shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken, to maintain or restore international peace and security. Decisions presupposes concurring votes from the permanent members and Russia is blocking all actions from the Security Council when it comes to the Russian war in Ukraine. But it doesn't have to be this way.

The UN charter has regulations on how to handle states that commits Crime Against Peace:

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. [Article 6]

With Russia in the Security Council it seems unlikely that the Security Council will make such a recommendation. But why is Russia in the Security Council in the first place? Here is what the UN charter states:

The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. (From paragraph 1 of Article 23)

The Union of Soviet Socialist Republics was one of the founding states ot the United Nations but unlike the Byelorussian and Ukrainian Soviet Socialist Republics the Russian SSR was never a member of the United Nations. When USSR collapsed the Russian Federation took over the place of USSR in the United Nations and in the Security Council. At that time no other state objected that Russia. (See Wikipedia article.) Now it's time to revise that stand and throw the Russian Federation out of the United Nations:

"- Sorry, there seems to be a problem with your documentation."

Read the UN Charter and realise that the Russian Federation is not mentioned. Revoke the diplomatic status of the Russians at the United Nation and send them back to Russia. 

The Russian Federation could then apply for membership in the United Nations (but not as a permament member of the Security Council). I think that some requirements should be met before Russia could be accepted as a member. A start of a list of demands to be met:
- withdrawal from all other countries (Ukraine, Moldova, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Syria, Japan);
- full payment of reparations to Ukraine and Georgia;
- repatriantion of all people abducted from Ukraine ro Russia;
- disarmament of it's nuclear arsenal;
- international tribunal for all war criminals;
(- to be continued)


torsdag 24 februari 2022

Artikel 43, Förenta Nationernas stadga

 Det krig som Putins Ryssland startade mot Ukraina med angreppet på Krim för åtta år sedan har nu intensifierats. Om omvärlden hade infört verksamma sanktioner redan då hade vi antagligen inte varit där vi är idag.

Både Ukraina och Sverige är medlemmar i Förenta Nationerna, FN. Här följer några delar ur organisationens stadga.

"Artikel 1.
Förenta Nationernas ändamål äro:
1. att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott, dels genom fredliga medel och i överensstämmelse med rättvisans och den internationella rättens principer tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott;

[---]"

"Artikel 39.
Säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandling och framlägger förslag eller fattar beslut om vilka åtgärder som skola vidtagas i överensstämmelse med artiklarna 41 och 42 i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Artikel 41.
Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna.

Artikel 42.
Finner säkerhetsrådet, att åtgärder enligt artikel 41 skulle bliva otillräckliga eller redan visat sig otillräckliga, äger rådet företaga sådant inskridande medelst luft-, sjö-, eller landstridskrafter, som må befinnas nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Dessa åtgärder kunna innefatta demonstrationer, blockad samt andra operationer av luft-, sjö- och landstridskrafter tillhörande medlemmar av Förenta Nationerna.

Artikel 43.
1. För att bidraga till upprätthållande av internationell fred och säkerhet utfästa sig Förenta Nationernas samtliga medlemmar att, på säkerhetsrådets anmodan och enligt särskilt avtal eller särskilda avtal, ställa till rådets förfogande de väpnade styrkor, det bistånd och de förmåner, däribland rätt till passage, som äro nödvändiga för upprätthållande av internationell fred och säkerhet.

[---]"

"Artikel 45.
I syfte att sätta Förenta Nationerna i stånd att vidtaga brådskande militära åtgärder skola medlemmarna hålla förband ur sina luftstridskrafter omedelbart tillgängliga för samordnad internationell tvångsaktion. Dessa förbands styrka och beredskapsgrad ävensom planer för deras samverkan skola, inom de gränser, vilka uppdragits i det eller de särskilda avtal som avses i artikel 43, fastställas av säkerhetsrådet med biträde av det militära stabsutskottet
."

Rent objektivt föreligger en sådan angreppshandling som avses i artikel 39 och Sverige har då som medlemsland utfäst sig att ställa väpnade styrkor till FN förfogande, ifall en anmodan kommer ifrån säkerhetsrådet. 

Med tanke på att Ryssland, angriparen, har vetorätt i säkerhetsrådet är sannolikheten för att en sådan liten men förpliktelserna enligt FN-stadgan är ändå värda att ta i beaktande när vi överväger vilket stöd vi ska ge till Ukraina.