fredag 19 juli 2019

Ekonomisk ersättning till soldater

Även om jag är positiv till värnplikt så är det viktigt att soldater får en rimlig ekonomisk ersättning och det gäller både för oss i Hemvärnet samt för värnpliktiga under grundutbildning respektive repetitionsutbildning.Själv fick jag fundera lite extra på den ekonomiska ersättningen när jag fick ett brev från Försäkringskassan:

Sjukpenninggrundande inkomst
Du får det här brevet då Försvarsmakten har meddelat att du har deltagit i en hemvärnsövning.

Försäkringskassan utreder vilken inkomst din ersättning ska beräknas på. Den inkomsten kallas för sjukpenninggrundande inkomst. Med anledning av att din sjukpenninggrundande inkomst senast fastställdes 3 juni 2016 behöver Försäkringskassan aktuella uppgifter avseende din årsinkomst.

Information
För att Försäkringskassan ska kunna pröva rätten till en aktuell sjukpenninggrundande inkomst behöver du därför fylla i bifogad blankett.

Du har möjlighet att lämna synpunkter
Skicka in aktuella inkomst uppgifter senast den 24 juni 2019. Om du inte hör av dig kommer Försäkringskassan att besluta att din sjukpenninggrundande inkomst sänks till 0 kronor från och med 9 maj 2019. Detta innebär att din dagpenning vid hemvärnsövning kommer att betals ut enligt grundbeloppet med 130 kronor per dag.

Liksom många andra i min ålder har jag en inkomst som är högre än SGI-taket och därför har jag inte varit så engagerad i att uppdatera min SGI. Nu fick jag lägga några timmar på att kolla upp allt som behövdes för att fylla i blanketten det vill säga när jag hade lönesamtal senast, när lönerevisionen skedde och för säkerhets skulle skickade jag med några lönespecifikationer. Resultatet blev att jag fortfarande har samma SGI som tidigare (SGI-taket). Man kan tycka att det varit smidigare ifall Försäkringskassan ringt min arbetsgivare (de har telefonnumret) och frågat ifall jag jobbade kvar där och sedan nöjt sig med det. Det hade nog tagit mindre tid även för Försäkringskassan. När det gäller formuleringarna i brevet; att man får 130 kr per dag ifall man inte svarar, så förstår jag som statstjänstman varför man skriver så (sådana hot är bra ifall man vill få svar) och jag har själv skickat liknande brev (fast då har det gällt utredning av skatteavdrag). När det gäller brev till oss som frivilligt ställer upp för försvaret (staten) så hade det ändå låtit lite bättre om Försäkringskassan (staten) formulerat sig på ett annat sätt.

Om vi bortser från Försäkringskassans hantering så har man ändå hittat en bra lösning när det gäller den ekonomiska ersättningen till hemvärnsmän. När jag gick med i Hemvärnet 1995 övade vi nästan uteslutande på helger medan vi idag har längre övning som även innebär att man måste vara ledig från jobbet. Utöver dagpenning får den som fullgör utbildningsdagarna enligt avtalet en utbildningspremie vilket gör att de flesta inte förlorar pengar på att vara tjänstledig från ordinarie arbete.

Mycket har hänt med den ekonomiska ersättningen under grundutbildning sedan jag gjorde GU. Då fick vi inledningsvis 38 kr/dag medan dagens värnpliktiga får 146 kr. Även utryckningsbidraget har ökat rejält så att man nu får drygt 48 000 kr i utbildningspremie efter 11 månader. När färre kallas in för värnpliktsutbildning så är det bra att de som gör det får en högre ersättning.

Något som dock inte hängt med i förändringarna av värnplikten, där idag endast en bråkdel berörs, är den ekonomiska ersättningen under repetitionsutbildning. Här är det samma regler som under det kalla kriget när i stort sett alla män grundutbildades och kallades in till repmöten - 90 % av SGI. Detta är inte rimligt. Det hade varit bra ifall fler kunde få militär eller civil totalförsvarsutbildning men så är inte fallet och då måste det ske en anpassning kanske liknande den som skett för hemvärsmän. Jag har svårt att motivera varför jag som frivilligt är med i Hemvärnet ska ha en högre ersättning än den som kallas in till repetitionsutbildning med plikt.

... skyttekompani

Hemvärnsinsatskompaniet har en organisation som har stora likheter med infanteriets skyttekompanier. Detta innebär att när hemvärnskompaniet, som i grunden är ett säkerhetsförband, löser uppgifter som är typiska för skytteförband så finns stora likheter även i ledning av förbanden.


En av hemvärnets typinsatser (6) är:
Hemvärnsförband ska efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärlds-utveckling, och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller genomföra försvars- eller fördröjningsstrid.

Jag har här valt att utfå ifrån hur skyttekompaniet skulle kunna vara organiserat vid fördröjningsstrid. Denna presentation bygger på reglementet Norrlandsskyttekompani från 1990 och att jag valt norrlandsvarianten beror på att det reglementet är nyare, och i min mening bättre än motsvarande reglemente för skyttekompani.
Infanterireglemente Norrlandsskyttekompani 1990
Utgångsgruppering
För att säkerställa ledning, indirekt eld, skydd, bevakning av stråk och tillräcklig styrka vid en insats bör kompaniet utgångsgruppera delat med halva kompaniet inom främre delen och återstoden centralt. Delad gruppering av kompanieldledningsgruppen ger möjlighet att samordna och understödja flera plutoners strid såväl inom kompaniets främre som bakre områden.

Ledning och samband
Kompaniet ska kunna ledas delat under högst två dygn. Ledningen av ett delat kompani med chefen respektive ställföreträdaren vid var sin del minskar uthålligheten i ledningen. Under förberedelseskedet bör chefen och ställföreträdaren arbeta i skift så att viloläget medger en delad ledning då striden börjar.

Kompanichefen (ställföreträdaren) leder striden med uppehållsplats direkt vid den för tillfället viktigaste plutonen i kompaniet på ett sådant sätt att han kan se stridsterrängen. Samband med övriga delar av kompaniet och med bataljonsstaben upprätthålls med tråd och radio.


Exempel på hur striden förs
Under kapitlet Ledning beskrivs uppgifterna för följande befäl:
Kompanichefen
Kompanichefens ställföreträdare
Chefen stabs- och trossplutonen (Kompanikvartermästare)
Stabstroppchefen
Trosstroppchefen
Chefen för kompanieldledningsgruppen

Jämfört med ett hemvärninsatskompani understödd av eldledningsgrupp har hemvärnskompaniet endast en gemensam stab- och trosstroppchef men har i stället betydligt fler befäl (två stridslednings-/samverkansbefäl, underhållsbefäl och hundtjänstbefäl). En av trosstroppchefens uppgifter (nskkomp) är att leda kompaniets hjulfordon när de inte följer kompaniet och vid en fördröjningsuppgift som i exemplet ovan anser jag att det är naturligt att stab-/trosstroppchefen (hvinskomp) får den uppgiften.

Hemvärnsinsatskompaniets stab och stab- och sambandsgrupp består, med något undantag, av dubbla befattningar så att kompaniledningen enkelt kan delas i två delar.
Hemvärnsinsatskompaniet utför eldöverfall
 Här är hemvärnskompaniet delat i två delar där kompanichefen leder de två främre plutonerna medan ställföreträdaren leder den tredje plutonen och trossen i det bakre området.

Främre del under ledning av kompanichefen

Bakre del under ledning av ställföreträdaren

Tross samt hjulfordon
När hemvärnsinsatskompaniet strider som ett skyttekompani, dvs intensiv strid under högst två dygn efter ett förberedelseskede, är kompaniledningens organisationen ändamålsenlig. Problemet är att detta inte är kompaniets huvuduppgift. I kommande inlägg kommer jag att ge fler exempel på hur personalen i kompaniledningen kan delas in under längre insatser.

Detta blogginlägg ingår i en serie:
Hemvärnsinsatskompaniet som ...
... militärpolispluton
... skyttekompani

PS
Även om det här blogginlägget handlar om hur ett hemvärnsinsatskompani löser uppgiften fördröja på samma sätt som ett skyttekompani under det kalla kriget så tror jag inte att det är en trolig uppgift för hemvärnet. Ett alternativ är att i stället jämföra med hur markförsvarskompaniet i en basbataljon (Flygvapnet) skulle fördröja framryckning mot flygbasen.

Exempel på markförsvarskompaniets fördröjningsstrid (ur AnBas Markförsvarskompani)

tisdag 22 januari 2019

Hemlig/Restricted?

Den gångna helgen tillbringade jag med utbildning i IS HV.

Nytt informationssystem till Hemvärnet
Informationssystem Hemvärn (IS HV) är en ny förmåga och del av Ledningsstödsystem till hemvärnsförbanden (LSS HV). Projektet har till uppgift att utveckla informationssystemet, anskaffa materiel, utbilda personal och överlämna konfigurerade och driftsatta system till hemvärnets bataljonsstaber och kompanistaber. För en bataljonsstab består systemet av mikronätverk med ett antal klientdatorer anslutna till en server med olika nyttoapplikationer. I leveransen ingår även kringutrustning som skrivare och projektorer. Funktionalitet finns bland annat för att producera orderverk och följa upp verksamhet med tablåer. Vidare finns kartstöd och verktyg för att föra gemensam taktisk lägesbild i staben. Säkerhetsfunktioner i systemet är dimensionerade för att hantera information upp till H/R. Systemöverlämning påbörjades 2016 och slutfördes under 2017. Materielöverlämning av driftsatta system till 21 bataljoner med 75 underställda kompanier har genomförts under hösten 2017. 
(FMV)

Jag har fått en mycket positiv bild av IS HV, och av dess säkerhetsfunktioner. Jag blev dock lite tveksam när det gällde vad informationssäkerhetsklass H/R egentligen innebär. I dag var jag så, i mitt civila arbete, på en utbildning kring den nya Säkerhetsskyddslagen. Med denna lag, som träder i kraft 1 april 2019, införs följande säkerhetsskyddsklasser för uppgifter:

2:5 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande: 
   1. kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada, 
   2. hemlig vid en allvarlig skada, 
   3. konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller 
   4. begränsat hemlig vid endast ringa skada.

Motsvarande beskrivning av informationssäkerhetsklasserna enligt Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd är:

HEMLIG/TOP SECRET
1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra synnerligt men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för rikets säkerhet (kvalificerat hemliga uppgifter).
2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen TOP SECRET eller motsvarande av en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation.
HEMLIG/SECRET 
1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra betydande men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för rikets säkerhet.
2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen SECRET eller motsvarande av en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation.
HEMLIG/CONFIDENTIAL
1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra ett inte obetydligt men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för rikets säkerhet.
2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen CONFIDENTIAL eller motsvarande av en utländsk  myndighet eller en mellanfolklig organisation.
HEMLIG/RESTRICTED
1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra endast ringa men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för rikets säkerhet.
2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen RESTRICTED eller motsvarande av en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation.

Betydelserna är om inte identiska så åtminstone likartade och för nivån H/R handlar det om uppgifter vars röjande kan medföra endast ringa skada eller men. Regeringen skriver i propositionen:

rekvisitet ringa skada får anses väl etablerat i svensk lagstiftning i övrigt

Barnaga som orsakade ringa skada var inte straffbar innan 1957 osv. Ett exempel från den nu aktuella lagen på vad nivån H/R innebär är att nivån är så låg att de som i sin anställning hanterar sådana uppgifter inte behöver placeras i säkerhetsklass.

Hur tänker man sig då att Hemvärnet ska använda detta system för att "föra gemensam taktisk lägesbild i staben". Ifall denna taktiska lägesbild under pågående insats innehåller uppgifter om eget förbands grupperingar, bedömning av motståndarens styrka mm mm så har jag mycket svårt att se att ett röjande endast skulle medföra ringa skada eller men.

Jag tvivlar inte på systemets säkerhetsfunktioner men jag får känslan av att IT-leverantören vill vara på säkra sidan när det gäller dimensioneringen vilket innebär att man lämnar användaren med ett stort ansvar att inte lägga in uppgifter som har högre nivå än H/R. Min bedömning är att detta lämnar Hemvärnet med alternativen att endera sätta fel informationssäkerhetsklass på uppgifter (H/R istället för H/C / H/S) eller att endast använda IS HV vid stöd till det civila samhället.

Nytt namn på bloggen?

I samband med årsskiftet avslutade jag mina kommunala uppdrag för Miljöpartiet och i samband med det lämnade jag även partiet. Därför känns namnet på bloggen inte längre aktuell.

Jag gick med i Miljöpartiet 2004, och det var inget lätt steg att ta. Även om jag hade röstat på partiet tidigare så hade det inte varit aktuellt att bli medlem. Under Peter Eriksson och Maria Wetterstrand som språkrör omvandlades dock partiet från ett parti för radikala idealister till ett mittenparti för engagerade människor som tyckte att miljöfrågorna var viktiga. Partiets företrädare framstod som kloka politiker med vettiga åsikter i många frågor. Samtidigt hade övriga partier anammat Miljöpartiets försvarspolitik så det gjorde inte längre någon skillnad.

Även om jag haft några uppdrag i styrelse och valberedning på distriktsnivå så har jag i huvudsak varit aktiv inom kommunpolitiken i Ludvika. Vi gick från 1 mandat i kommunfullmäktige 2006 till 2 mandat 2010 och 3 mandat 2014. Jag har sett på min roll som kommunpolitiker främst som en representant för invånarna i förhållande till kommunens chefer och tjänstemän. Som parti har vi också drivit allmänpolitiska frågor som att få ordning på kommunens ekonomi vilket jag tror bidrog till framgångarna i valen 2010 och främst 2014.

Redan inför valet 2014 övervägde jag att lämna partiet. Det var inte så mycket att jag bytt uppfattning utan istället att verkligheten förändrades (exempelvis försämrat säkerhetspolitiskt läge och ökad mottagning av asylsökande) och att partiet förändrades i mer radikal riktning. Många inom partiet tog de framgångar som uppnåtts sedan 2000 för givet utan att inse att det var förändringarna som lett fram till framgångarna. Jag valde dock att stanna kvar i partiet då jag var nöjd med partiets arbete lokalt.

Efter de lokala framgångarna i valet 2014 fick vi för första gången vara med och styra kommunen i majoritet tillsammans med S och V. Samtidigt bildade Miljöpartiet regering tillsammans med S. Detta var en bra grund för det lokala arbetet och under det första dryga året fungerade samarbetet bra. Vi lyckades exempelvis 2015 för första gången på många år att hålla kommunens budget! Sommaren 2016 tog det goda samarbetet slut när S ville anställa en annan kommunchef än vi. Resultatet av detta blev att S bröt löften om hur processen skulle gå till och körde över oss med stöd av några oppositionspartier. Jag argumenterade då internt för att vi borde lämna samarbetet; när det stora partiet kört över ett litet parti en gång, och kommit undan med det, finns det inget som hindrar att göra det igen. Tyvärr ville majoriteten av den lokala partigruppen fortsätta samarbetet som dock aldrig fungerade bra igen. Inför valet 2018 valde jag (och för övrigt flera andra av dem som velat bryta samarbetet 2016) att inte kandidera för partiet. Bland dem som fortsatte fanns det de som tyckte att vi inför valet till och med skulle lova att bara samarbeta med S och V. Efter valet lokalt blev det så att S valde att bilda ny majoritet med M, L och KD medan V valde att samarbeta med C. Så kan det gå i lokalpolitiken.

När det gäller rikspolitiken har jag varit mycket nöjd med regeringens arbete. På det försvars- och säkerhetspolitiska området beslutade regeringen att först återaktivera repetitionsutbildning av värnpliktiga och sedan även grundutbildningen. Nu finns äntligen grundförutsättningar för att få insatsförband som är bemannade med rätt utbildad personal. Jag tycker även att regeringen hanterade flyktingkrisen bra. (Som vice ordförande i kommunens socialnämnd följde jag på nära håll ökningen av antalet asylsökande ensamkommande barn som placerades i kommunen.) Mitt problem med partiet är inte den politik vi drivit utan att det funnits ett så stort, eller åtminstone högljutt, internt motstånd mot den egna regeringen så att det inte varit accepterat inom partiet att säga att man är nöjd med regeringens politik!

Jag vill avsluta med att ge några råd till mina före detta partikamrater:

Låt inte den högljudda radikala svansen vifta på hela partihunden. Det finns mängder av kloka miljöpartister med politiska uppdrag runt om i landet men de som hörs, och syns, mest är den grupp som lägger sitt politiska engagemang på att kritisera den egna partiledningen och regeringen. Låt dem inte göra det.

Alla lagar måste respekteras. Om man är ett parti som vill använda politisk makt till att förändra samhället och människors beteende så måste man stå upp för alla lagar. Tyvärr är det många miljöpartister som verkar anse sig vara så högt stående moraliskt att man kan välja vilka lagar man ska följa och vilka man inte behöver följa. Det här gäller för alla politiker. Medan miljöpartister kanske väljer bort asyllagstiftningen så finns det andra politiker som väljer bort skattelagstiftningen. Sammantaget leder det till ett minskat förtroende för politiker, vilket drabbar alla.

En slutsats jag dragit av de senaste årens regerande är att det verkar som att det kan vara klokt att tänka igenom hur man som ett litet parti utnyttjar en politisk maktposition, exempelvis en vågmästarroll. Jag tror att det är bra för demokratin, för folkförankringen, ifall den politik som förs någorlunda väl stämmer överens med huvuddelen av folkets uppfattning. Om man som ett litet parti i förhandling med större partier driver igenom en politik som har stöd av endast en liten del av väljarna så kan det leda till en mer negativ syn på partiet bland befolkningen i stort. Jag tror att detta har hänt för miljöpartiet under förra mandatperioden.

Så när jag avslutningsvis kommer till miljöfrågorna, de viktigaste frågorna, så tror jag att det är olyckligt att man så ensidigt lyft fram klimatfrågorna och tonat ner andra miljöproblem. Jag skulle säga att det är uppenbart att vårt sätt att leva inte kommer att vara möjligt i längden. Vi förbrukar ändliga resurser och brukar de förnyelsebara resurserna på ett sätt som inte är hållbart. Den enda miljöfråga jag inte är säker på att vi förstår är klimatförändringarna. Vi har en bristande förståelse för hur solen och kosmos påverkar vårt klimat och jag är tveksam till att vi har förstått vad som orsakat istider och mindre klimatförändringar under förindustriell tid. Oavsett hur det är med detta så ser jag dock samma behov av förändringar av hur vi lever. Dessutom är det så att ett så globalt miljöproblem som klimatförändringarna kräver globala lösningar. Att genomföra lokala förändringar i Sverige gör ingen skillnad om det inte samtidigt sker globala förändringar. Miljöpolitiken blir därmed en moralisk fråga mer än en fråga om vilka konsekvenserna blir för oss i Sverige. Här tror jag att det är bättre att även lyfta fram miljöproblem där det finns lokala lösningar. Exempel på mer lokala problem är utfiskning och övergödning av Östersjön. Om vi förbättrar Östersjön så leder det också till fördelar för oss själva. Jag tror att det är betydligt lättare att argumentera för att arbeta med den typen av miljöproblem.

Förslag på nytt namn på bloggen emottages tacksamt!

onsdag 6 december 2017

... militärpolispluton

Ett hemvärnsinsatskompani kan aldrig lösa samma uppgifter som ett militärpolisförband. Däremot så kan båda förbanden ha så pass likartade uppgifter att det kan vara lärorikt att se hur man organiserar ledningen inom en militärpolispluton. Jag har i huvudsak utgått ifrån detta reglemente från 1985.

Militärpolistjänst inom försvarsmakten (1985)
"MP-förbandens huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom försvarsmakten. [...] MP-kompani upprättar i regel tre MP-stationer varifrån verksamheten planeras och leds. Varje MP-station betjänas i regel av en MP-pluton. [...] MP-tjänsten löses främst genom fast och rörlig övervakning inom tilldelat område." (Ur kap. 2 Militärpolisförband.)

"Vid MP-pluton leds militärpolistjänsten inom tilldelat område i regel från en militärpolisstation (MP-station). Ledning på fältet utövas i regel av gruppchefer och patrullchefer. Vid insats av större styrkor leder plutonchefen verksamheten. På MP-station leds den löpande verksamheten av ett vakthavande befäl (VB). Som VB kan MP-plutonchef, MP-plutonchefs ställföreträdare eller lämplig MP-gruppchef tjänstgöra." (Ur kap 3. Ledning och stationstjänst: Grunder)

Exempel på utnyttjande av byggnad för MP-station

"På MP-station fördelas arbetet mellan
- vakthavande befäl (VB),
- 1. expeditionsvakt,
- 2. expeditionsvakt samt
- post vid MP-stationen.

Vakthavande befäl (VB) leder den löpande MP-verksamheten. VB ska
- vara väl insatt i läget,
- ge order till och leda MP-patruller på fältet,
- kontrollera MP-patrull före utgående,
- ta emot avrapportering efter genomfört uppdrag,
- kontrollera rapporter och vid behov beordra komplettering,
- övervaka expeditionstjänsten vid MP-stationen,
- känna till var MP-plutonchefen finns
- vara omedelbart anträffbart samt
- leda överlämningen vid byte av stationsgrupp.

Vakthavande befäl (VB) kontrollerar därutöver
- bevakningen av MP-stationen och förläggningen,
- den inre tjänsten på MP-stationen (städning, kontroll av materiel, personlig puts),
- utspisningen i samråd med trossgruppchefen samt
- arrestantbevakningen.

Vakthavande befäl (VB) fattar när så behövs beslut om ändring av antalet tjänstgörande vid MP-station.

1. expeditionsvakt ska
- ta emot och sända meddelanden på telefon och radio.
- föra dagbok samt
- handha pärm 1, 2 och 3 B.

2. expeditionsvakt ska
- ta emot besök och lämna upplysningar,
- ta emot anmälan,
- föra lägeskartor (taktiskt-, undsäk-, lufor-),
- utföra expeditionsgöromål, t ex maskinskrivning m m,
- hålla anslagstavlor för MP-plutonens information aktuella,
- lämna ut och återta materiel samt
- handha pärm 3a, 4, 5, 6, 7 och 8.

Post vid MP-station ska
- bevaka MP-stationen,
- hänvisa besökande samt
- när så behövs tjänstgöra som ABC-varnare." (Ur kap. 3 Ledning och stationstjänst: Tjänsten på MP-station)

MP-plutonen hade 1985 följande organisation:

MP-plutonchef
Ställföreträdande MP-plutonchef
1. Stationsgrupp (3)
2. Stationsgrupp (3)
3. Stationsgrupp (3)
1. MP-grupp (8)
2. MP-grupp (8)
3. MP-grupp (8)
4. MP-grupp (8)
Trossgrupp (6)

Så här kunde en tjänsgöringsjournal för de tre stationsgrupperna, som skötte tjänsten på MP-station, se ut:

Tjänstgöringsjournal
Jag menar att detta är en bra lösning för ledning av ett hemvärnsinsatskompani som löser uppgiften att bevaka ett antal skyddsobjekt under längre tid. Det finns tre avlösningar och respektive avlösning tjänstgör omkring sex timmar. Om vi översätter den tjänstgörande personalen i en avlösning till hemvärnets befattningar består en avlösning av:
- VB
- Signalist
- Stabsasistent
- Vakt

Jämför vi med ledningen för ett hemvärnsinsatskompani så finns inte exakt det antalet men det är inget problem att göra en sådan indelning. Här är ett exempel:


Avlösning 1:
Stf kompanichef
Stab/sb-gruppchef
Signalist
MC-ordonnans

Avlösning 2:
Stabsbefäl
Stf stab/sb-gruppchef
Stabsassistent
MC-ordonnans

Avlösning 3:
Stabsbefäl
Stabsassistent
Signalist
MC-ordonnans

En sådan avlösning kan, liksom en MP-stationsgrupp, leda den löpande verksamheten inom kompaniet. Med tre avlösningar får kompaniet en mycket god uthållighet i ledningsförmågan.

Hemvärnskompanistab med endast en avlösning i tjänst


Övrig personal tjänstgör dagtid och löser då uppgifter enligt befattningsbeskrivning:
Kompanichef
Kvartermästare
Underhållsbefäl
Hundbefäl
Stab/trosstroppchef
MC-ordonnans


Hemvärnskompanistab med tjänstgörande avlösning och vaktfri personal

Ytterligare en del där det finns likheter är pikét. MP-patrull som avdelas med särskilt hög beredskap benämns pikét. Pikét ska uppehålla sig vid MP-station. I regel avdelas även reserv-pikét. Motsvarigheten för hemvärnsinsatskompaniet är en larm-pluton (-halvpluton).

I ett senare reglemente från 1999 finns en mer aktuell beskrivning av MP-förband men utan samma detaljerade beskrivning av tjänsten på MP-station.

Kavallerireglemente Militärpoliskompani (1999)
Detta blogginlägg ingår i en serie:
Hemvärnsinsatskompaniet som ...
... militärpolispluton
... skyttekompani

tisdag 5 december 2017

Hemvärnsinsatskompaniet som ...

Innan min omskolning till granatkastarsoldat var jag under många år placerad i kompaniledningen för insatskompani, både som signalist och stab-/sambandsgruppchef. Under de åren funderade jag mycket över hur man kan dela in kompaniledningen vid olika uppgifter och typer av insatser. Min bild är att man inom armén varit ganska bunden till de olika förbandsklossarna medan jag med min bakgrund i Flottan haft lättare att tänka utanför klossen. På ett örlogsfartyg är det inte så att varje besättningsman har endast en uppgift utan i stridsinstruktionsboken framgår vad man ska göra vid olika beredskapsgrader/fördelningar. Sjömän med mitt skeppsnummer på hydrofonbojfartyg skulle exempelvis vara hydrofonist, ytövervakare, utkik, rorgängare, rökdykare, kulspruteskytt, dra telefontråd vid krigsförtöjningsplats samt ansvara för ordningen på däck (och putsa befälstecknet). Med en sådan inställning finns otaliga möjligheter att organisera personalen i ett hemvärnsinsatskompani. Frågan är bara hur kompanichefen vill ha det. Jag tänker nu i några blogginlägg ge exempel på detta och jag kommer att hämta inspiration från andra förbandstyper med likartade uppgifter.

För att lätta upp presentationen har jag illustrerat kompaniet med ett kompani legosoldater. I det här inledande inlägget går jag igenom kompaniet och de förbandsklossar som ingår.

Hemvärnsinsatskompaniet

Det ligger ingen baktanke eller värdering bakom att det blev den onda sidan som fick illustrera kompaniet utan det är endast en följd av vad som fanns tillgängligt i tillräckligt volym. Det här kompaniet består av chefsgrupp med stab, tre plutoner samt stabs och trosstropp(+).

1. pluton (bandvagn)

2. pluton (hjul)

3. pluton (hjul)
Stab- och trosstropp (+)

Insatsplutonerna består av en plutonstab (chefsgrupp) samt fyra grupper.

Chefsgrupp insatspluton
Chefsgruppen består av plutonchef, ställföreträdare, två signalister, två hundförare och en bilförare (ingen bilförare vid bandvagnspluton).

Insatsgrupp (hjul)
 Plutonen har tre insatsgrupper med åtta soldater och normalt en kulspruta i varje grupp.
 
Insatsgrupp (bandvagn)
Insatsgrupp bandvagn har utöver soldaterna en bandvagnsförare (från bilkåren).

Understödsgrupp
Plutonen har även en understödsgrupp med två granatgevär.

Den del av kompaniet som jag främst intresserat mig för är kompaniledningen med chefsgrupp, stab, stab- och trosstropp samt, i detta exempel, en eldledningsgrupp.

Chefsgrupp, stab samt stab-/trosstroppchef
Hemvärnsinsatskompaniet har en relativt stor stab. På bilden syns kompanichef, ställföreträdare, två stabsbefäl (stridslednings-/samverkansbefäl), kvartermästare, underhållsbefäl, hundbefäl samt chefen för stabs- och trosstroppen. Enligt befattningsbeskrivningarna har de i första hand följande uppgifter (vid insats):

Stabsbefäl (OR6: 1. sergeant):
     • Planering och samverkan med civila myndigheter
     • Stridsledning
     • Orderarbete
Kvartermästare (OR6: 1. sergeant -> fanjunkare):
     • Underlag och förslag till orderpunkterna logistik och personaltjänst
     • Materieltjänsten
     • Personaladministration och underlag till organisatoriska förändringar
     • Kontroll av vapenförvaring och vård
Underhållsbefäl (OR6: 1. sergeant):
     • Planering och ledning av underhållstjänst
Hundbefäl (OR4: korpral):
     • Lägesorientering
     • Genomförande av statuskontroll
     • Att följa upp, värdera, rapportera och dokumentera hundekipagens stridsvärde
Chef st/trto (OR6: 1. sergeant):
     • Planering och genomförande
     • Vård, kontroll och befintlighet
     • Försvar av grupperingsplats.

Stabs- och sambandsgrupp
 Kompaniets största grupp är stabs- och sambandsgruppen. Gruppen består av gruppchef, ställföreträdare, två stabsassistenter, två signalister samt fyra motorcykelordonnanser. Tillsammans med föregående klossar är ledning med ledningsstöd 18 man stark!

Sjukvårdsgrupp
Sjukvårdsgruppen består av gruppchef (hv), ställföreträdare (friv), sjuksköterska, tre hemvärnssjukvådare samt två hemvärnssjukvårdare/bilförare. Gruppchefen ska ansvara för att planlägga och leda sjukvårdstjänsten, för rapporteringen, för kompletteringen av sjukvårdsförnödenheter samt för upprättande och brytande av grupperingsplats. Sjuksköterskan ansvarar för samordning av sjukvårdsinsatser, identifiering och bedömning av vårdbehov och vårdnivå, vård under förflyttning samt daglig sjukvård. Som jag läser befattningsbeskrivningen är det även sjuksköterskan som ska leda och fördela arbetet vid större skadeutfall.

Kokgrupp
Kokgruppen består av en kokgruppchef (hv) samt fyra kockar.

Packgrupp
Packgruppen består av en packgruppchef (hv) samt tre lastbilsförare och två förare/mekaniker.

Eldledningsgrupp

Eldledningsgrupperna ingår organisatorisk i hemvärnets granatkastarplutoner men fördelas vid insats normalt till ett insatskompani. Gruppen består av eldledningsgruppchef, ställföreträdare, två eldledningsbiträden samt två eldledningssignalister.

Något som återkommer i alla befattningsbeskrivningar är följande nyckelformulering:
"Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande."
I kommande inlägg kommer jag att ge exempel på hur hela, eller delar av, kompaniet kan delas in för att lösa uppgifter som motsvarar en annan förbandstyp.

Detta blogginlägg ingår i en serie:
Hemvärnsinsatskompaniet som ...
... militärpolispluton
... skyttekompani

fredag 6 oktober 2017

Aurora 17 - miljöpartistisk försvarspolitik i praktiken

Inför Aurora dominerades nyhetsrapporteringen av kritik mot övningen. Enskilda miljöpartister har varit delaktiga i protesterna och den interna debatten har även synts i offentligheten:
Motståndet mot Aurora infiltrerat av kommunister (Rasmus Ling, MP)

Faktum är dock att den miljöpartistiska regeringen satsat mer pengar på försvaret och framförallt gett försvaret en tydlig inriktning där det nationella försvaret åter blivit grunden. Med återinförd plikt finns det nu förutsättningar för att bemanna, och öva, krigsförbanden. Skillnaden mot under den borgerliga regeringen är tydlig. Själv avslutar jag mina inlägg från årets försvarsmaktsövning med att konstatera att jag är glad, och stolt, över att på detta sätt ha fått vara med om att förverkliga miljöpartiets försvarspolitik.