måndag 18 november 2019

Utom allt rimligt tvivel?

Jag fortsätter på det marina temat med en sen kommentar till nyheten att det som presenterades som det avgörandet beviset för att det var en främmande ubåtskränkning 2014 egentligen var signaler till SMHI väderboj.Försvarsmakten skrev om rapporten i september under rubriken Utom allt rimligt tvivel, men utan att kommentera den felaktiga bedömningen.

En dryg månad efter ubåtsjakten i oktober 2014 sa ställföreträdande insatschef Anders Grenstad om signalen till väderbojen: "– Den observationen kan inte ifrågasättas ens av den störste skeptiker." Varken då eller senare var Försvarsmakten beredd att offentliggöra vari bevisen bestod. Trots att Försvarsmakten inte kan visa upp några imponerande historia när det gäller ubåtsbevis fortsätter man alltså att gå ut till allmänheten med budskap att man från myndighetens sida är säker på att det förekommit undervattenskränkningar men att man inte kan offentliggöra några bevis.

När frågan kommer på tal i civila sammanhang blir det tydligt för mig att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten i de här frågorna inte är så stort som man hoppas på och det gör att jag vidhåller min tidigare slutsats att det skulle vara bättre för rikets säkerhet om Försvarsmakten kunde publicera bevisen och på så sätt förhoppningsvis återuppbygga förtroendet när det gäller förmågan att upptäcka kränkningar under vattnet.

... marin stab

Vad har hemvärnsförband att lära från marinens staber? Till skillnad från armén som övade korta och intensiva händelseförlopp så hade marinen betydligt större erfarenhet av att bemanna staber över tiden. Nu bortser vi alltså ifrån förbandet uppgifter och fokuserar på indelning i ledningslag och stabsberedskap. Exemplet kommer från Stabstjänstinstruktion för marina staber Del 1 Allmän del:

Stabstjänstinstruktion för marina staber Del 1 Allmän del

Dagens hemvärnsstaber ska kunna tjänstgöra under 90 dygn och då är personalens uthållighet av stor vikt. Det är min uppfattning att personalen åtminstone bör delas in i tre ledningslag för att få tillräcklig uthållighet. StabsI M:1 gör en skarp åtskillnad mellan stabsberedskap för staben och tjänstgöring för biträdespersonal.


Stabsberedskap 1 - 4
Hur många ur staben som tjänstgör beror på vilken stabsberedskap (1 - 4) som är beordrad medan biträdespersonalen i regel tjänstgör i tre avlösningar och oberoende av anbefalld stabsberedskap. För oss innebär det att insatskompaniets stabs- och sambandsgrupp delas in i tre avlösningar om vardera en stabsassistent, en signalist och en ordonnans. Gruppchef och ställföreträdare tjänstgör som stabsassistent respektive signalist och en ordonnans blir reserv.

Inledning av stab- och sambandsgrupp i tre avlösningar.
Oavsett stabsberedskap kommer tre ur gruppen att betjäna sambandsmedel, sköta expeditionstjänst och köra ordonnansturer. Tanken är att öven om det inte finns något akut behov av att staben ska handlägga ärenden så finns det alltid behov av att passa sambandsmedel och att kunna vidta åtgärder när väl något händer.

Kompaniets stab, och här räknar jag med chefen för stab- och trosstroppen, vid stabsberedskap 4 ska bemanna ett gemensamt vakthavande befäl. Vid stabsberedskap 3 tänker jag att staben ska ha ett VB för stridsledningstjänst (gamla sektion 2) och ett VB för underhållstjänst (gamla sektion 1/3).

Insatskompaniets stab (med C STR)
I stabsberedskap 4 kommer ledningsplatsen att vara bemannad av en avlösning ur stab- och sambandsgruppen samt ett VB.
Stabsberedskap 4
I stabsberedskap 3 kommer ledningsplatsen att vara bemannad av en avlösning ur stab- och sambandsgruppen samt två VB.
Stabsberedskap 3
I stabsberedskap 2 kommer ledningsplatsen att vara bemannad av en avlösning ur stab- och sambandsgruppen samt halva staben inklusive kompaniets chef (ställföreträdare).

Stabsberedskap 2

 Här har jag haft fräckheten att inkludera sjukvårdsgruppens chef (ställföreträdare) i staben då jag tror att det kan vara rationellt i vissa lägen.

I stabsberedskap 1 kommer ledningsplatsen att vara bemannad av en avlösning ur stab- och sambandsgruppen samt staben inklusive kompaniets chef och ställföreträdare.

Stabsberedskap 1
 Ett exempel på passfördelning med tre vakter (vaktkvarter) finns här:
Passfördelning från Instruktion för Stridstjänsten vid Marinen Stridsledningstjänst Del C Ksrr och Trr
Med indelning i tjänstgöring - inre tjänst/beredskap - vila får varje soldat minst 8 timmars vila per dygn och det tror jag är ett minimum för uthållig verksamhet. Tid då avlösning är i beredskap eller är sysselsatt med inre tjänst ska täcka in all övrig tjänst exempelvis eldpost eller inpasseringspost, handräckning eller städning.

Detta blogginlägg ingår i en serie:
Hemvärnsinsatskompaniet som ...
... militärpolispluton
... skyttekompani
... marin stab