torsdag 15 maj 2014

Hemvärnsgrundutbildning - ny långsiktig lösning för hemvärnet

Rekryteringen till hemvärnet sker idag främst genom tidigare värnplikta (typiskt äldre) eller grundläggande militär utbildning inriktad mot Hemvärnet (typiskt yngre). Att unga med endast GMU placeras i befintliga förband med erfarna befäl är en bra lösning som gör att det sker en föryngring av förbanden samtidigt som förmågan upprätthålls. Svagheten med lösningen är att med tiden kommer det bli färre hemvärnsmän som har en längre grundutbildning som värnpliktiga. Därför tycker jag att det är mycket positivt att försvarsberedningen nu föreslår en ny hemvärnsgrundutbildning:

Rekryteringen ska ske mot anställning på befattning i ett krigsförband. Totalt kan grundutbildningen omfatta nio till tolv månader beroende på befattningsinriktning. All grundutbildning inleds liksom idag med en grundläggande militär utbildning. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna bör kunna lokalrekrytera till en egen grundutbildning för bemanning av hemvärnsförbanden. Denna hemvärnsgrundutbildning ska liksom motsvarande utbildning idag omfatta fyra till sju månader beroende på befattningsinriktning. (s. 70)

En sådan lösning kommer förhoppningsvis att komma till rätta med problemen med rekryteringen till GMU-HAGS. Samtidigt borde en HV-GU som är förlängd med en månad jämfört med GMU göra det möjligt att utbilda hemvärnsplutoner. Om hemvärnsplutoner ska direktutbildas skulle hemvärnsplutonchef (och stf) kanske kunna anställas som instruktör under den sista månadens förbandsutbildning?

Den längre HV-GU (sju månader) borde möjliggöra utbildning till specialistplutoner som pionjär-, granatkastar- eller luftvärnsplutoner:

Hemvärnsförbanden bör utvecklas för att kunna lösa mer kvalificerade uppgifter. Det kan t.ex. ske genom att bataljonsledningsförmåga utvecklas, granatkastare och burna luftvärnsrobotar (Robotsystem 70) tillförs där uppgifterna kräver det. I relevanta geografiska områden kan hemvärnsförbanden också ges förmåga att bistå Trafikverket i byggandet av reservbroar.

11 kommentarer:

 1. Suck! Något som uppkommit pga av Försvarsmaktens senfärdighet, passiva hållning och möjligen en missriktad "bäst-i-klassen" ambition.. Förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning i Försvarsmakten anger att vid GMU får 90 utbildningsdagar nyttjas och för KMU ytterligare 65. 155 dagar innebär 31 arbetsveckor, dvs drygt 7 månaders utb. Försvarsmakten har självt valt att "kasta bort" verktyget (genom hur FFS utformades) och använda avsevärt mindre tid och istället betala dyr lön inkl LKP till GSS. Lön istället för rekrytersättning innebär för fyra månader drygt 80 000 kr/soldat. KMU används inte alls för befutb av blivande GSS, utan endast för FOK och försöksvis i liten omfattning för hvmän. Det är tramsigt och olyckligt att försvarsberedningen ska behöva påtala det hela och likaså att de gör det.

  Exakt hur det försvarsberedningen föreslår gällande hvutb skulle förbättra rekryteringen synes även mycket oklart. Om potentiella hvmän och avtalspers drar sig för att ingå avtal pga att de själv menar att utbildningstiden totalt sett är för kort för att nå rimlig nivå på PersQ och än mindre räcker till för att nå samövade förband, så skulle dessa kanske få ökade förhoppningar på hvbat övht planeras att personalförsörjas på ett strukturerat sätt som ger någon chans till en krigsförbandsduglighet som är skälig. Dvs mycket mer utb/övning än bara 8 dagar KFÖ. Tyvärr tror jag inte det är där skon klämmer idag, potentiella hvmän har nog vanligtvis inte redan den insikten.

  Jag tror problemet istället är bristande folkförankring och förståelse. Det blir inte lätt att rekrytera när det inte går att på fem meningar förklara vad det militära förbandet hvbat syftar till! ..och det är inte primärt "stöd till samhället"!

  Att blivande chefer i krigsförbandet ska delta i/utföra viss utbildning kan vara vettigt. Dock ska inte hvmän anställas övht, det finns det inte författningsstöd för (även om det idag är legio). Att myndigheten anställer när de faktiskt har laglig rätt att betala ersättningar utan LKP och till viss del helt skattefritt är ju inte heller direkt optimal hushållning med medel. Håller man på att i stor omfattning anställa hvmän och avtalspers så har man till slut en naken kejsare i rummet där alla inser att hversättningssystemet de facto har slängts ut genom fönstret och det inte finns någon skillnad gentemot GSS. Idag är vi snubblande nära att pers i hvbat inte gör ett enda handtag utöver KFÖ som ex b-styrka, TPSS, skyddsvakt, högvakt osv med mindre än att de ska ha drygt 52 000 kr/mån, dvs felaktigt utbetald instruktörslön. Till det kommer även ett frekvent felaktigt förfarande med övningsdygn vilket innebär ytterligare drygt 2 000 kr/dygn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina kommentarer från insidan Alexander!

   När det gäller GU för blivande anställda har du säkert rätt i att detta är något som Försvarsmakten själv kunnat hantera bättre och därigenom fått en mer rationell och effektiv utbildning av GSS.

   Jag tror att en förlängd hemvärnsgrundutbildning av förband på sikt bättre kan lösa hemvärnets personalförsörjning (när det inte längre är möjligt att rekrytera tidigare värnpliktiga) och jag hoppas att det kan bli början till en återinförd grundutbildning av värnpliktiga. Det i detta som kan underlätta rekryteringen är att den ska ske lokalt med inriktning mot hemvärnet, något som fungerade mycket bra här i Dalarna innan GMU-systemet infördes.

   Det var ogenomtänkt att föreslå att blivande chefer ska anställas som instruktörer. Givetvis ska sådant lösas inom ramen för hversättningssystemet, men det ersättningssystemet måste då kanske anpassas.

   Radera
  2. Frågan är bara, vem ska egentligen planera och genomföra all denna nya heltidsutbildning av hemvärnspersonal?

   Radera
 2. Lysande tanke!
  Problemet är att Försvarsmakten rekryterar bland hemvärnsmän till GSS/T.
  Får hemvärnet behålla sina soldater så kan man utveckla förbanden inte som nu när förbanden åderlåtes av Försvarsmakten själv.

  Ove

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förhoppningsvis kommer Försvarsmakten nu med detta att rekrytera och grundutbilda GSS/T till insatsförbanden.

   Radera
  2. Det gör dom redan men inte i tillräcklig skala.

   Radera
  3. Nej. Idag är utbildningen uppdelad på GMU och befattningsutbildning och soldaten anställs efter GMU, utan någon utbildning i aktuell befattning. Efter denna förändring kommer soldaten gå en GU anpassad till befattningen och först därefter anställas.

   Radera
 3. Vid Skaraborgs regementes insatsförband provanställs rekryten efter GMU och genomför befattningsutbildning under sin provanställning. Först med genomförd och godkänd befattningsutbildning anställs soldaten som heltids- eller deltidssoldat. GMU är att betrakta som en yrkesförberedande kurs och leder inte, utan befattningsutbildning, till ett jobb som soldat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men visst är rekryterna arbetstidsreglerade under befattningsutbildning även om de är provanställda?

   Radera
  2. Ja, provanställning är fortfarande en anställning. Enda skillnaden är att den kan avslutas betydligt lättare.

   Radera
 4. Ja, det är helt korrekt, de är arbetstidsreglerade och, som uppgiven påpekar, i lagens mening anställda.

  SvaraRadera